Curriculum Vitae

Mirjana Dobrosavljev, rodjena Kovačević u Novom Sadu 1950. godine.
1957-1969. stekla osnovno i srednje gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu.
1975/76 godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
1976/77 -nastavnik zdravstvenog obrazovanja- srednja škola usmerenog obrazovanja za robni promet - Novi Sad.
1977 - 1980. lekar opšte prakse- ambulante Doma zdravlja Novi Sad i nefrološko odeljenje Klinike za interne bolesti - Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
1980-1983. godine specijalizirala radiologiju- Medicinski fakultet Novi Sad.
Februar 1983. godine položila specijalistički ispit iz radiologije, stekla zvanje specijaliste radiologa.
1983-1991. godine radi kao radiolog-dijagnostičar na Institutu za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
1984. godine završene "Postgraduate Studys of Ultrasound in Ian Donald Inter-University of Medical Ultrasound".
Iste godine započela poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
1986. godine polozila subspecijalistički ispit iz ultrasonografije i kompjuterizovane tomografije -"Savremene dijagnostičke metode u oboljenjima abdomena u radiologiji".
1986. edukacija iz invazivne ultrasonografije u Klinickoj bolnici "Ozren Novosel" u Zagrebu.
1987. odbranila magistarski rad " Diferencijalna dijagnostika sonolucentnih formacija u ehotomografiji bubrega" na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Mentor:Prof. dr Lazar Popović.
1989. odbranila Doktorsku disertaciju "Evaluacija nefrosonografskog nalaza u korelaciji sa patomorfološkim substratom" - mentor: Prof. Dr Lazar Popovic.Sledece godine promovisana u doktora medicinskih nauka.
1990. zavrsila kurs iz color duplex Doppler sonografije - Utreht, Holandija.
1983-1990. Nastavna delatnost sa studentima Medicinskog fakulteta na predmetu radiologija. Učestvovala u naučnoistrazivačkim projektima.
1986-1991.Poslediplomska nastava sa tematskim predavanjima; mentorstva u studentskim radovima.
1991. stekla zvanje Naučnog saradnika Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Aktivno učestvovanje na jugoslovenskim i internacionalnim kongresima i simpozijumima.
1991- osnovala ordinaciju "Ultrazvuk"- specijalistički kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku u Novom Sadu.( Prva privatna specijalistička ordinacija iz radiologije u Vojvodini posle 1945. godine - enciklopedija Novog Sada br.7 (DZ-EG) str.327.) Uvrštena u The International Directory of Distinguished Leadership, American Biographical Institute,Ninth Edition,p.110. Objavila preko 70 stručnih radova u časopisima, na kogresima i u knjigama.
Član je mnogih radioloških, ultrasonografskih i medicinskih udruženja.
Udata, ima dvoje dece.

Povratak na prethodnu stranu

 

 
  2013 Specijalistička ordinacija za radiologiju - ULTRAZVUK. Sva prava zadržana.